Items:0  Total:Ä0,00
Afrekenen
CategorieŽn
remleidingenuni

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze leveringen en transacties.
Een aanbieding of (prijs-) opgave bindt sp-parts / scooterpowershop.nl niet.
Door het geven van opdrachten aan sp-parts / scooterpowershop.nl worden onze cliënten geacht met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliënten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd,
zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet,
ook al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken.

Op al onze transacties en/of daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen sp-parts / scooterpowershop.nl en cliënt,
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren,
worden beslecht door de arrondissementsrechtbank, waaronder de vestigingsplaats van sp-parts / scooterpowershop.nl ressorteert.

Omstandigheden buiten onze wil en toedien van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van sp-parts / scooterpowershop.nl kan worden verlangd, gelden voor sp-parts / scooterpowershop.nl als overmacht en geven aan sp-parts / scooterpowershop.nl het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor enige schadevergoeding deswege verplicht te zijn. De levertijden worden vastgesteld in de verwachting, dat sp-parts / scooterpowershop.nl kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig zullen worden geleverd.

Voor alle directe schade van cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige- of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van van sp-parts / scooterpowershop.nl beperkt tot het bedrag waarvoor sp-parts / scooterpowershop.nl zich met betrekking tot niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst heeft verzekerd, dan wel (indien sp-parts / scooterpowershop.nl zich niet heeft verzekerd) tot een bedrag waarvoor een met sp-parts / scooterpowershop.nl vergelijkbare onderneming zich normaliter pleegt te verzekeren.

Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken bij cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de overeenkomst met sp-parts / scooterpowershop.nl, is deze nimmer aansprakelijk. sp-parts / scooterpowershop.nl heeft ten alle tijden het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken, waarbij cliënt sp-parts / scooterpowershop.nl alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

Alle door sp-parts / scooterpowershop.nl te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze ons magazijn of bij levering door tussenkomst van sp-parts / scooterpowershop.nl het magazijn van onze leveranciers verlaten, voor risico van de cliënt. Ook in geval van franco-levering is cliënt aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- of waterschade en die door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.

Cliënt is verplicht om bij aankomst der goederen zich te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden. Een reclame met betrekking tot geleverde goederen dient schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de goederen, waarover cliënt reclameert, aan sp-parts / scooterpowershop.nl kenbaar te worden gemaakt, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek mits cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

Een reclame als hiervoor bedoeld schort betalingsverplichting niet op.
De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van sp-parts / scooterpowershop.nl,
zolang de koopsom daarvan niet ten volle is voldaan en worden niet eerder eigendom van de cliënt dan na algehele voldoening van het door hem terzake verschuldigde.

Betaling dient à contant te geschieden zonder enig aftrek van schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Bij betaling binnen een eventueel schriftelijk overeengekomen termijn wordt geen rente in rekening gebracht.

Indien binnen deze termijn niet is betaald, wordt een rente berekend van 1,5% per maand, gedeelten van een maand voor een gehele maand gerekend vanaf de factuurdatum, een en ander onverminderd de verdere rechten die aan sp-parts / scooterpowershop.nl toekomen.

Bij uitstaan van onze overeenkomst terzake van enige overeenkomst langer dan 14 dagen, en in ieder geval van wanprestatie jegens sp-parts / scooterpowershop.nl door de cliënt gepleegd, is sp-parts / scooterpowershop.nl erechtigd van de cliënt tevens te vorderen alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – die door sp-parts / scooterpowershop.nl er inning van deze vordering worden gemaakt, daarbij inbegrepen die, welke liquidatie door de rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt verschuldigd in ieder geval, waarin sp-parts / scooterpowershop.nl zich voor invordering van de hulp van derden heeft verzekerd.

Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €50,00 zonder dat sp-parts / scooterpowershop.nl gehouden is aan te tonen, dat zij ook in deze kosten is vervallen. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten die derden ons terzake van invordering in rekening brengen.

idien sp-parts / scooterpowershop.nl genoozaakt is het faillissement van de cliënt aan te vragen, dan zijn behalve hoofdsom en rente, tevens alle kosten terzake van een faillissementaanvrage, ook die terzake van de rechtsbijstand, ongeacht deze het gebruikelijke procureurstarief te boven gaan,verschuldigd, zulks tot volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en interest.

Indien cliënt niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling of aan enige verplichting, welke voor hem uit enige met sp-parts / scooterpowershop.nl esloten vereenkomst mocht voortvloeien, zomede in geval van faillissement, surséance, stilliggen of liquidatie van cliënt of het bedrijf van cliënt, wanneer enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, wanneer zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden,
wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft sp-parts / scooterpowershop.nl het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te onze keuze, zonder dat sp-parts / scooterpowershop.nl tot enige schadevergoeding is gehouden en zulks onverminderd de aanspraak op volledige vergoeding van geleden schade,
winstderving, kosten en interest. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden alle vorderingen, die sp-parts / scooterpowershop.nl op cliënt heeft, ineens opeisbaar,
een en ander onder toepassing van het bij de twee voorgaande artikelen bepaalde.

Let op:
Snelle onderdelen alleen uitsluitend voor circuit gebruik, sp-parts / scooterpowershop.nl is niet verantwoordelijk voor welke vorm dan ook van verkeerd gebruik en - of montage.
Twijfel je of een artikel gehomolegeerd is (dus gebruikt mag worden op de openbare weg) neem dan voor de zekerheid even contact met ons op.
Op snelle en elektrische onderdelen zit geen garantie.

Terugsturen
Retouren dienen ons franco te bereiken.
Retouren zonder reden of gegronde reden worden belast met 10% behandelingskosten.
Transportkosten zijn voor eigen rekening!

Prijzen en afbeeldingen
Prijs en type fouten voorbehouden.
Shop prijzen zijn inclusief 19% BTW.
Het is mogelijk dat afbeeldingen afwijken van het echte product.

Winkelwagen
Uw winkelwagen
is leeg
Ä0,00
Informatie
Home
Neem contact op
Inloggen
Klantgegevens invoeren

klantenservice
Betaal mogelijkheden
Retourneren
Klarna betaal methode
Afstellen
Testbank
Tuning
Algemene Voorwaarden
SBO 2016
Links
Share This
Secure Shopping
iDEAL
Achteraf Betalen
Steun Kika
Reviews
Motoforce - Koppeling + Huis + Poulies - 107 mm. - Minarelli Hor
koppeling is kompleet gelevert met drukveer en trekveren. w ..
5 van 5 Sterren!